Poniżej znajdziecie Państwo listę podstawowych dokumentów potrzebnych do dokonania czynności notarialnych przewidzianych Prawem o notariacie lub odrębnymi przepisami prawa oraz wysokość taksy notarialnej za dokonanie czynności (uwaga - nie obejmują one kosztów wypisów oraz podatku VAT):

Akt Poświadczenia Dziedziczenia:

Taksa notarialna: 50,00zł netto 

Uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia wymaga uprzedniego sporządzenia Protokołu dziedziczenia (taksa notarialna netto: 100zł).
Dokumenty niezbędne to:

 • Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • Testamenty (jeśli spadkodawca sporządzał),
 • Unieważniony dowód osobisty zmarłego lub zaświadczenie z danych ewidencyjnych PESEL,
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy (jeśli w chwili śmierci pozostawał w małżeństwie),
 • Odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa spadkobierców (w tym potwierdzające zmianę nazwisk),
 • Numer księgi wieczystej (jeśli spadkodawca był właścicielem nieruchomości),
 • Ważne dowody osobiste uczestników postępowania.

Każda sprawa spadkowa jest inna, więc w celu uzyskania ostatecznej listy wymaganych dokumentów prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną.

Pełnomocnictwo

Taksa notarialna: 100zł netto

Pełnomocnictwo to prawo do działania w cudzym imieniu oparte na oświadczeniu reprezentowanego. Pełnomocnictwo może obejmować umocowanie do działania w zakresie jednej czynności (30zł) lub więcej niż jednej czynności (100zł).
Dokumenty niezbędne to:

 • Ważny dowód osobisty osoby udzielającej pełnomocnictwa,
 • Dane pełnomocnika - imiona, nazwiska, PESEL.

Darowizny lokali i praw spółdzielczych

Taksa notarialna: w zależności od wartości przedmiotu

W zależności od tego co faktycznie jest przedmiotem umowy darowizny (nieruchomość/spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) to oprócz ważnych dowodów osobistych stron potrzebne będą:

 • Akt nabycia nieruchomości/spółdzielczego prawa,
 • Numer księgi wieczystej  prowadzonej dla nieruchomości/spółdzielczego prawa,
 • Zaświadczenie (koniecznie aktualne) wystawione przez Spółdzielnię Mieszkaniową (w przypadku spółdzielczych praw).

W umowie darowizny nieruchomości można także obciążyć nieruchomość służebnością osobistą na rzecz darczyńcy (np. prawem dożywotniego zamieszkiwania).
Obrót nieruchomościami/spółdzielczymi prawami do lokali jest bardzo doniosłą czynnością, dlatego w celu ustalenia ostatecznej listy dokumentów oraz powzięcia informacji o wysokości podatku od darowizny należy skontaktować się z Kancelarią Notarialną.

Odrzucenie Spadku

Taksa notarialna: od 250zł netto

W przypadku kiedy nie chcemy dziedziczyć po zmarłym (np. pozostawił po sobie jedynie długi) można spadek odrzucić. Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiaduje się o swoim tytule powołania do spadku.
Dokumenty niezbędne to:

 • Ważny dowód osobisty składającego oświadczenie,
 • Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno zawierać wymienienie wszystkich wiadomych składającemu innych osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych zmarłego oraz wszelkich testamentów, chociażby składający uważał je za nieważne, a także dane dotyczące treści i miejsca przechowywania testamentów. Należy być przygotowanym do odpowiedzi na pytania notariusza w powyższym zakresie.

Testament

Taksa notarialna: od 150zł netto

Testament to jedyna znana polskiemu prawu metoda rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. 
Dokumenty niezbędne to:

 • Ważny dowód osobisty testatora
 • Dane spadkobiercy - imiona, nazwiska, data urodzenia

Testamenty są wyrazem ostatniej woli testatora. Doktryna wskazuje, iż testamenty sporządzane przed notariuszem najbardziej sprzyjają realizacji woli spadkodawcy po jego śmierci i pozwalają uniknąć nieporozumień co do skutków prawnych, czy skuteczności postanowień testamentu po śmierci. Przed sporządzeniem testamentu warto spotkać się z notariuszem w celu powzięcia informacji o skutkach czynności - notariusz nie pobiera żadnego wynagrodzenia za rozmowę.

Sprzedaż lokalu

Taksa notarialna: w zależności od wartości przedmiotu

Sprzedaże lokali to jedne z najczęstszych czynności notarialnych, a bezpieczeństwo transakcji jest niezwykle ważne zarówno dla zbywcy jak i nabywcy prawa własności.
Dokumenty niezbędne to:

 • Akt nabycia lokalu
 • Umowa przedwstępna (jeśli jest)
 • Zaświadczenia (o braku osób zameldowanych oraz o braku długów z tytułu eksploatacji lokalu) - nie są one niezbędne, jednakże są niezwykle istotne z punktu widzenia strony
 • Ważne dowody osobiste

Czynności związane z obrotem nieruchomościami to jedne z najdonioślejszych czynności prawnych - dlatego każda sprzedaż wymaga wcześniejszego kontaktu z Kancelarią Notarialną oraz ustalenia ostatecznej listy koniecznych dokumentów.

Odpis dokumentu papierowego lub elektronicznego

Taksa notarialna: 6zł netto za stronę dokumentu

Niezbędne dokumenty:

 • Ważny dowód osobisty celem wylegitymowania się przed notariuszem
 • Dokument, który chcemy poświadczyć "za zgodność"
 • W przypadku dokumentów w postaci elektronicznej należy uprzednio przesłać je na adres mailowy kancelarii (ze względów bezpieczeństwa Kancelaria nie przyjmuje takich dokumentów na zewnętrznych nośnikach elektronicznych typu pendrive)

Poświadczenie podpisu

Taksa notarialna: 20zł netto za podpis (z wyjątkiem dokumentów, w których przedmiot oznaczony jest sumą pieniężną)

Niezbędne dokumenty:

 • Ważny dowód osobisty
 • Dokument, pod którym stawający do czynności chce złożyć podpis

Protokół z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej

Taksa notarialna: 300zł

Niezbędne dokumenty:

 • Ważny dowód osobisty Przewodniczącego Zebrania
 • Pełnomocnictwa od właścicieli lokali lub ich osobiste stawiennictwo (z ważnymi dokumentami tożsamości)

W razie chęci zasięgnięcia informacji o dokumentach wymaganych przy innych czynnościach prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią.